ГРАЖДАНСКО ПРАВО

Адвокатска кантора „Про Асистънс” извършва правни консултации по всякакви гражданско-правни въпроси, осигурява процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на гражданско – правни дела, както и при съдебно – изпълнителни производства.

Кантората осигурява комплексно абонаментно правно обслужване на търговски дружества; изготвяне на различни видове договори в областта на гражданския и търговския оборот, ведно с приложенията към тях, както и адвокатско представителство при сключването им.

Кантората предлага консултации по правни сделки относно придобиването и разпореждането с недвижими имоти, като ангажиментите на кантората обхващат въпросите, свързани с проверката и анализ на наличните документи за собственост, изготвянето на предварителен и окончателен договор за прехвърляне правото на собственост, оказва необходимото помощ и съдействие пред нотариус, пред държавните органи и пред органите на местна администрация, когато това е необходимо.

Адвокатска кантора „Про Асистънс” осигурява консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси: разясняване на наследствени права и отношения; определяне на наследствени квоти; изготвяне на завещания или завети; съдействие при осъществяване на процедурата по отказ от наследство; доброволна или съдебна делба на наследство; изготвяне на проекти за брачни договори и съдействие пред нотариус и Агенция по Вписванията при сключването им; изготвяне на споразумение при развод по взаимно съгласие и процесуално представителство; процесуално представителство и защита при бракоразводни дела по съдебен ред; спорове за родителски права, оспорване на бащинство, припознаване, издръжка и др.

Кантората предлага консултации и представителство по застрахователни договори и казуси; представителство пред застрахователни компании при завеждане и получаване на щети; съдействие при получаване на застрахователни обезщетения и дела срещу застрахователни компании.

Comments are closed.

  • Архив