Новини

Нови условия при нотариалното изповядване на възмездни сделки.

С последното изменение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност влязло в сила на 1 юли 2011 г. се въведе допълнително изискване за извършването на възмездни сделки, с който се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права върху недвижими имоти. Плащанията по тези сделки в размер по-голям от 10 000 лв. се извършва вече по специална банкова сметка на нотариуса или по банкова сметка в избрана от страните банка. Въведе се и задължение участниците в нотариалното производство да декларират в нотариалния акт, че сумата, посочена в него, е действителното уговорено плащане по сделката.

Comments are closed.

  • Архив