ТЪРГОВСКО ПРАВО

Адвокатска кантора „Про Асистънс” оказва правна помощ и консултации при вземане на решение под каква правно-организационната форма  да развивате търговската си дейност.

Кантората съдейства при извършване на регистрация на търговски дружества (независимо от тяхната форма), еднолични търговци или сдружения с нестопанска цел. Освен това кантората оказва помощ, консултации и съдействие при промени на вече учредени търговски дружества – при промяна на управление, наименование, седалище и адрес на управление, членски състав, предмет на дейност, вписване на клон, както и при преобразуване на търговски дружества – вливане, сливане, ликвидация, заличаване, както и съдействие при процедура по несъстоятелност на търговско дружество.

Кантората предлага и правна помощ при обявяване на годишните финансови отчети на търговските дружества при Търговския регистър при Агенция по Вписванията.

Кантората осигурява комплексно абонаментно правно обслужване на търговски дружества, еднолични търговци, кооперации, юридически лица с нестопанска цел.

Comments are closed.

  • Архив