Warning: usort() [function.usort]: Array was modified by the user comparison function in /home/proasnet/public_html/wp-content/plugins/custom-sidebars/inc/class-custom-sidebars.php on line 707

ЕНЕРГЕТИКА И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

Нашата юридическа практика в енергийния сектор и индустриите, свързани с природни ресурси, е широкообхватна и отразява цялото разнообразие на същността и развитието на тези сфери. Юристите ни разполагат с необходимите професионални знания и опит при предоставянето на правно-консултантски услуги на клиенти, които имат интерес да инвестират в енергийния сектор и сферата на природните ресурси. Ние консултираме по въпроси, свързани с ефективното структуриране, развитие, финансиране и реализация на различни енергийни проекти. Оказваме съдействие на нашите клиенти във връзка с всички правни аспекти на управлението на съответния енергиен проект от фазата на планирането и подготовката до финалната фаза на финансовото приключване, а и след това с оглед на бъдещи разширявания и преструктурирания.

Екипът на “Про Асистънс” ООД, има успешен консултантски опит във връзка с високопрофилни проекти и е консултирал много енергийни компании.

Нашите насочени към енергетиката правни услуги по енергийни проекти са свързани със следните въпроси:

• Правен анализ на различни аспекти от регулаторния режим на енергийния сектор и консултации по промени в нормативната уредба;

• Съвети по специфични правни въпроси в сферата на енергийния сектор като режим на регулиране на цените, лицензионен режим, концесионен режим и процедури, изграждане на енергийни обекти, екологично-правна нормативна уредба, защита на конкуренцията, обществени поръчки, защита на потребителите, проектно финансиране;

• Корпоративно-правни, търговско-правни, вещно-правни и данъчно-правни аспекти на инвестициите в енергийния сектор;

• Правно структуриране на инвестиционния процес;

• Правно структуриране на проекти за смесени дружества;

• Изготвяне на правните аспекти на инвестиционните стратегии;

• Правно консултиране по подготовката на необходимата тръжна документация;

• Юридически дю дилиджънс, свързан с енергийни проекти;

• Правно съдействие при провеждането на преговори;

• Изготвяне на проектодоговори за продажба на електрическа и топлинна енергия, нефт, нефтопродукти, природен газ, био горива;

• Правни консултации по енергийни проекти, свързани с възобновяеми енергийни източници;

• Правни консултации по енергийни проекти, свързани с производство и търговия с био горива.

Юристите от “Про Асистънс” ООД, имат успешен професионален опит и при консултирането на компании, които инвестират и развиват дейност в сферата на минното дело, търговията с горива (вкл. био горива) и водния сектор

Comments are closed.

  • Архив