КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

Екипът от опитни юристи на “Про Асистънс” ООД, предоставя на своите клиенти /емитенти на ценни книжа, инвестиционни посредници, инвестиционни и управляващи дружества/ съдействие във всички важни области на капиталовите и паричните пазари. Ние разбираме, че в съвременната глобална бизнес среда възможността за структуриране на модерни и ефективни решения за финансиране е от изключително важно значение, което същевременно може да изправи компаниите на пазара пред трудни и сложни за решаване задачи.

Областите ни на правноконсултантска дейност в сферата на капиталовите пазари са:

• Регулирани пазари на финансови инструменти, фондови борси;

• Регулаторни и надзорни режими и изисквания, изисквания за разкриване на информация;

• Сделки с финансови инструменти:

– сделки с ценни книжа

– сделки с инструменти на паричния пазар /краткосрочни ДЦК (съкровищни бонове), депозитни сертификати, търговски ценни книжа/

– сделки с деривативни финансови инструменти /опции, фючърси, суапове, форуърдни договори, договори за разлики/

• Системи за клиринг и сетълмент;

• Първично и вторично публично предлагане на ценни книжа /IPOs, SPOs/;

• Публично предлагане на облигации, публично предлагане на ипотечни облигации ;

• Учредяване, регулаторни режими и лицензиране на инвестиционни дружества управляващи дружества и инвестиционни посредници;

• Организиране и управление на колективни инвестиционни схеми;

• Учредяване, регулаторен режим, лицензиране и управление на Акционерни дружества със специална инвестиционна цел /АДСИЦ/;

• Данъчен режим на сделките с финансови инструменти;

• Данъчен режим на инвестиционните дружества, управляващите дружества, колективните инвестиционни схеми и АДСИЦ;

• Релевантни разпоредби на Европейското законодателство.

Comments are closed.

  • Архив