Нови изисквания за издаване на визи

С новоприетата Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим се отменят визите за транзитно преминаване, означени като виза вид „В”. Определят се категориите лица, който се освобождават от изискването да притежават виза за летищен транзит, подробно описани в чл.6 (5). Въведени са изменения и във връзка с визата за транзитно преминаване, като отпада срокът за валидност до 12 месеца. Съобразно шенгенското законодателство се налагат и промени в компетентните органи, обработващи заявления за визи и издаване на визи (глава 3, раздел I) – изчерпателно посочени в чл. 10. В чл. 12(2) се определя двуседмичен срок от датата на поискването на заявлението за издаване на виза.

ИЗДАВАНЕ И ЗАВЕРЯВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КНИЖКИ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

На основание чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, териториалните поделения на НОИ издават осигурителни книжки на самоосигуряващите се лица. Осигурителните книжки се издават след като лицата са декларирали започването на трудовата си дейност в съответната им териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Книжките са документът с който самоосигуряващите се доказват осигурителен стаж и доход при пенсионирането си.

Опрощаване на лихвите върху паричните обезщетения за правомерно получено майчинство

Съгласно § 21 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, в сила от 5 август 2011 г., не се дължат лихви върху установени задължения на осигурени или самоосигуряващи се лица за парични обезщетения, получени за периоди до влизането в сила на този закон в нарушение на чл. 53, ал. 4 от КСО, когато детето е било настанено в детско заведение, включително и в детска ясла при следните условия:
1. Ако лицата погасят изцяло главницата по задължението си в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон и задължението е установено с влязло в сила разпореждане до деня на влизането в сила на закона. Това условие се прилага и за разсрочените задължения по реда на чл. 116 от КСО. Лицата, на които са разсрочени задълженията по чл. 116 от КСО, чийто период на разсрочване не е изтекъл и не е погасена изцяло главницата, могат да направят искане за промяна на условията за погасяване на задълженията така, че да се възползват от правото за невнасяне на лихвите.
2. Ако лицата, за които разпореждането за установяване на задължението е влязло в сила след деня на влизането в сила на закона, погасят задължението си в 6-месечен срок от влизане в сила на разпореждането.
Искането за възстановяване на лихвите се подава във всяко ТП на НОИ, лично или чрез упълномощено лице в едногодишен срок от влизането в сила на този закон, т.е. до 5 август 2012 г.. Сумата се възстановява в срок до два месеца от подаване на искането по посочена от лицето лична банкова сметка.

  • Архив