Нови изисквания за издаване на визи

С новоприетата Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим се отменят визите за транзитно преминаване, означени като виза вид „В”. Определят се категориите лица, който се освобождават от изискването да притежават виза за летищен транзит, подробно описани в чл.6 (5). Въведени са изменения и във връзка с визата за транзитно преминаване, като отпада срокът за валидност до 12 месеца. Съобразно шенгенското законодателство се налагат и промени в компетентните органи, обработващи заявления за визи и издаване на визи (глава 3, раздел I) – изчерпателно посочени в чл. 10. В чл. 12(2) се определя двуседмичен срок от датата на поискването на заявлението за издаване на виза.

С наредбата се предоставя възможност за членовете на семейства пребиваващи законно в Република България граждани на трети страни да кандидатстват за виза с цел събиране на семейството, както и за чужденците – граждани на трети страни, за които е издадено писмено разрешение от Агенцията по заетостта за упражняване на високо квалифицирана заетост за издаване на Синя карта. Същите се освобождават от задължението да представят доказателства за осигурена издръжка, настаняване и транспорт. Членовете на семействата или на домакинствата на граждани на държави – членки на ЕС, на Европейското икономическо пространство, и на Конфедерация Швейцария се освобождават от задължението да предоставят застрахователна полица.

Съществени изменения се съдържат и в приемането, проверката и съхраняването на заявления за виза и придружаващите ги документи – предоставя се директен достъп до консулската служба без предварително уговаряне на дата и час за подаване на заявление се предоставя на членовете на семействата или домакинствата на граждани на държави – членки на ЕС, на Европейското икономическо пространство, и на Конфедерация Швейцария; заявленията за издаване на виза се въвеждат в НВИС.

В съответствие с Визовия кодекс на Общността се въвежда стандартна форма за уведомление при отказ за издаване на виза.

Comments are closed.

  • Архив