ПОКАНА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА ЕДНОСТРАННО ПРОМЕНЕНИ БАНКОВИ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ

Уважаеми колеги, партньори и клиенти,

“Про Асистънс” ООД е домакин на отворени врати на „Презентация относно възможността за обжалване на едностранно променени банкови лихвени проценти’’, която ще се проведе на 24.02.2012 г. в гр. Бургас в офиса на дружеството.

За своевременното организиране на събитието е необходимо да ангажирате присъствието си до 20.02.2012 г.. Моля използвайте следния телефон за връзка с кантората: 056/704455.

 

През 2012 г. с нови такси в Търговския регистър

С изм. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2011 г. в „Тарифа за държавните такси, събирани от агенцията по вписванията” от 01.01.2012 г. в Търговския регистър се въвеждат нови такси за вписване на обстоятелства, подадени по електронен път.

Според чл.16а, ал.2 от горепосочената тарифа за регистрация на едноличен търговец таксата е 15 лв., за събирателно дружество и командитно дружество е 60 лв., а за регистрация на ЕООД и ООД съответно – 80 лв.

За вписване на обстоятелства за първи път таксата е 25 лв., а за преобразуване на търговско дружество – 115 лв. Прехвърляне на предприятие на ЕТ е с такса 15 лв., като за всички останали случай за прехвърляне на предприятие е 50 лв..

Кой има право на издръжка?

Издръжка се дължи в следните случаи:  На първо място нуждаещият се от издръжка трябва да е неработоспособен. Това е фактическата невъзможност на едно лице да осигурява доходи чрез своя труд. На следващо място е невъзможността на лицето да се издържа от имуществото си.

Лицето може да търси издръжка в следния ред, определен в чл. 140 ал. 1, т. 1-6 от СК – деца и съпруг, родители, бивш съпруг, внуци и правнуци, братя и сестри, дядо и баба на възходящи от по-горна степен. Законодателят и уредил и невъзможността на някои от тях да дават издръжка. В този случай, издръжката се дължи от лицата от следващия ред, а издръжката от лица от един и същ ред се разпределя съобразно възможностите им.

  • Архив