Кой има право на издръжка?

Издръжка се дължи в следните случаи:  На първо място нуждаещият се от издръжка трябва да е неработоспособен. Това е фактическата невъзможност на едно лице да осигурява доходи чрез своя труд. На следващо място е невъзможността на лицето да се издържа от имуществото си.

Лицето може да търси издръжка в следния ред, определен в чл. 140 ал. 1, т. 1-6 от СК – деца и съпруг, родители, бивш съпруг, внуци и правнуци, братя и сестри, дядо и баба на възходящи от по-горна степен. Законодателят и уредил и невъзможността на някои от тях да дават издръжка. В този случай, издръжката се дължи от лицата от следващия ред, а издръжката от лица от един и същ ред се разпределя съобразно възможностите им.

Размерът на издръжката се определя съобразно нуждите на лицето, което получава такава и лицето, което е дължи – съобразно възможностите му. Минималната издръжка за децата се равнява на една четвърт от минималната работна заплата.

Съобразно смисъла даден от закона право на издръжка имат и децата, които са пълнолетни и учат редовно в средни и висши учебни заведения. Родителите, ако нямат затруднения дължат такава издръжка на децата си, при обучение в средни учебни заведения – до навършване на 20 години, а за висшите учебни заведения – 25 години.

Законодателят е предвидил и издръжка след развода, която се дължи на невиновния за него съпруг. Такава издръжка се дължи за срок до 3 години, ако не е уговорен по – дълъг, но също така и съдът може да го продължи. При встъпване в брак на бившия съпруг, издръжката се прекратява.

Comments are closed.

  • Архив