През 2012 г. с нови такси в Търговския регистър

С изм. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2011 г. в „Тарифа за държавните такси, събирани от агенцията по вписванията” от 01.01.2012 г. в Търговския регистър се въвеждат нови такси за вписване на обстоятелства, подадени по електронен път.

Според чл.16а, ал.2 от горепосочената тарифа за регистрация на едноличен търговец таксата е 15 лв., за събирателно дружество и командитно дружество е 60 лв., а за регистрация на ЕООД и ООД съответно – 80 лв.

За вписване на обстоятелства за първи път таксата е 25 лв., а за преобразуване на търговско дружество – 115 лв. Прехвърляне на предприятие на ЕТ е с такса 15 лв., като за всички останали случай за прехвърляне на предприятие е 50 лв..

Според чл. 16в, ал. 1 от „Тарифа за държавните такси, събирани от агенцията по вписванията” за запазване на фирма се събира такса в размер 50 лв., като в ал. 2 таксата спада на половина – 25 лв., ако се подаде по електронен път.

 

 

Comments are closed.

  • Архив