Солидарен длъжник

Тази правна фигура възниква, когато има множество длъжници и един кредитор. Налице е хипотеза, при която няколко длъжници дължат една и съща престация на един кредитор. Той може да иска изпълнението й от всеки съдлъжник, но точното изпълнение на един съдлъжник освобождава всички.

Фигурата солидарен длъжник е регламентирана в чл. 121 – 127 ЗЗД. Солидарност между двама или повече длъжници възниква само когато е уговорена такава и в определените от закона случаи. От своя страна кредиторът може да иска изпълнение на цялото задължение, от който и да е от длъжниците. Предявен иск срещу един от длъжниците не засяга другите съдлъжници

Законът е регламентирал и прекъсването и спирането на давността срещу един солидарен длъжник. При тази хипотеза не се произвежда действие спрямо останалите съдлъжници, но ако този, спрямо когото давността не е изтекла, е изпълнил задължението, той има иск срещу освободените вследствие на давността. Отказ на един солидарен длъжник от давността не може да произведе действие за другите съдлъжници.

При евентуална настъпила невъзможност, отговорността за което е на един от длъжниците, кредиторът може да поиска пълно обезщетение за вредите. Останалите съдлъжници отговарят солидарно за пъроначално дължимата престация. Забава от страна на един от кредиторите не произвежда действие спрямо другите.

От своя страна всеки от длъжниците, изпълнил повече от своята част, има иска за разликата срещу всеки от останалите съдлъжници. Ако някои от тях се окаже неплатежоспособен, загубата се разпредяля срещу останалите, включително и този, които го е изпълнил. Съществува хипотеза, при която изпълнилият солидарен длъжник не се е противопоставил на кредитора с някое общо възражение или не е уведомил своите съдлъжници за изпълнението. В този случай той отговаря спрямо тях за причинените вреди.

Comments are closed.

  • Архив