Холдинг

Търговският закон определя правните белези на холдинг в чл. 277 ал. 1, без който той не може да се учреди валидно и да се регистрира.

Холдингът като обединение от търговски дружества, предполага наличието на холдингово дружество, което трябва да отговаря на следните изисквания – може да е само капиталово дружество; трябва да е създадено с нарочната цел да участва в други дружества чрез придобиване и притежание на акции и дялове или участие в управлението им;  да има право на дял от капитала или право да участва в органите на управление на други дружества; 25 на 100 от капитала му да е внесен в други дружества, наречени „дъщерни”.

Вторият задължителен елемент на холдинга са именно тези дъщерни дружества, който холдинговото дружество притежава и контролира пряко или непряко най-малко 25 на сто от акциите и дяловете.

Следващият задължителен елемент на холдинга е наличието на господство и подчинение между холдинговото и дъщерното дружество, които възникват като резултат от притежаването на контролния пакет акции.

Самият холдинг като структура не подлежи на вписване, а търговските дружества, които се влизат в него. Холдингът не може да бъде носител на права и задължения.

Comments are closed.

  • Архив