Опрощаване на лихвите върху паричните обезщетения за правомерно получено майчинство

Съгласно § 21 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, в сила от 5 август 2011 г., не се дължат лихви върху установени задължения на осигурени или самоосигуряващи се лица за парични обезщетения, получени за периоди до влизането в сила на този закон в нарушение на чл. 53, ал. 4 от КСО, когато детето е било настанено в детско заведение, включително и в детска ясла при следните условия:
1. Ако лицата погасят изцяло главницата по задължението си в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон и задължението е установено с влязло в сила разпореждане до деня на влизането в сила на закона. Това условие се прилага и за разсрочените задължения по реда на чл. 116 от КСО. Лицата, на които са разсрочени задълженията по чл. 116 от КСО, чийто период на разсрочване не е изтекъл и не е погасена изцяло главницата, могат да направят искане за промяна на условията за погасяване на задълженията така, че да се възползват от правото за невнасяне на лихвите.
2. Ако лицата, за които разпореждането за установяване на задължението е влязло в сила след деня на влизането в сила на закона, погасят задължението си в 6-месечен срок от влизане в сила на разпореждането.
Искането за възстановяване на лихвите се подава във всяко ТП на НОИ, лично или чрез упълномощено лице в едногодишен срок от влизането в сила на този закон, т.е. до 5 август 2012 г.. Сумата се възстановява в срок до два месеца от подаване на искането по посочена от лицето лична банкова сметка.

Отменено разпореждане на отказ за изплащане на болнични

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Бургас, № 392 / 2012 г.

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на тринадесети декември, през две хиляди и единадесета година, в състав:

  СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

при секретар М.В., като разгледа докладваното от съдия Александрова адм.д. № 1679 по описа за 2011 година и за да се произнесе, съобрази:

 Производството е по реда на чл.118 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Законът за счетоводството вменява задължението на предприятията  да публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган, както следва:

1. чрез заявяване и представяне за обявяване в търговския регистър публикуват:

а) едноличните търговци – в срок до 31 май на следващата година;

б) дружествата с ограничена отговорност – в срок до 30 юни на следващата година;

в) всички други търговци по смисъла на Търговския закон – в срок до 31 юли на следващата година;

  • Архив