ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Законът за счетоводството вменява задължението на предприятията  да публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган, както следва:

1. чрез заявяване и представяне за обявяване в търговския регистър публикуват:

а) едноличните търговци – в срок до 31 май на следващата година;

б) дружествата с ограничена отговорност – в срок до 30 юни на следващата година;

в) всички други търговци по смисъла на Търговския закон – в срок до 31 юли на следващата година;

Съгласно чл. 26 от ЗС годишният финансов отчет на предприятиятавключва: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал, справка за дълготрайните активи, приложение.

Задължението за публикуване на годишния финансов отчет не зависи от обстоятелството дали през предходната година предпиятието е осъществявало дейност или не.

Непубликуването на годишните финансови отчети или непубликуването в срок на същите е скрепено със санкции: глоба от 500,00 до 2000,00 лв. за физическо лице или имуществена санкция за юридическо – от 500,00 до 3000,00лв.

Държавната такса за публикуване на отчетите е 50,00 лева за подаване на място в някой от офисите на агенцията в страната или 25,00 лв. за публикуване по електронен път.

Заявител може да бъде: законният представител на преприятието, адвокат (с изрично пълномощно, но без нотариална заверка) и съставителят на отчета с изрично пълномощно.

  За всички клиенти, които не разполагат с време за персонално подаване на годишните финансови отчети и с валиден електронен подпис предлагаме услугата “Подаване на Годишни финансови отчети”.

Услугата се предлага само за ЕООД, ООД, АД, СД, КДА .

Услугата ще се предоставя само в периода 10.06.2012г. – 29.06.2012г., а цената за Вас ще бъде същата, както и в случай, че изберете да подадете годишните си финансови отчети лично в офис на Търговски регистър към Агенция по вписванията. За целта следва да се свържете с екипа ни на посочените телефони за връзка или по мейл.


Comments are closed.

  • Архив