Приемане на наследството

Правната уредба на приемане на наследството предвижда два начина за приемане на наследството – изрично или чрез конклудентни действия.
Изрично приемане може да стане с писмено заявление до районнния съдия, в района на който е открито наследството. В този случай приемането се вписва в особена за това книга. Приемане има и в случаите, когато наследникът извърши действие, което несъмнено предполага неговото намерение да приеме наследството, или когато укрие наследственото имущество. В последния случай наследникът губи правото на наследствен дял от укритото имущество.
Наследниците, който са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават.
Законодателят е предвидил и приемане на наследството по опис. В тези случай наследникът, приел наследството по опис, отговаря само до размера на полученото наследство. Приемане на наследството по опис трябва да се заяви писмено пред районния съдия в тримесечен срок, откакто наследникът е узнал, че наследството е открито. Този срок може да бъде продължен от районния съдия до три месеца. ЗН предвижда, че недееспособните, държавата и обществените организации приемат наследството само по опис.
Няма срок за приемане на наследството, може да стане във всеки един момент след откриването му. Законодателят предвижда случай, в който по искане на всеки заинтересуван районният съдия, след като призове лицето, което има право да наследява, му определя срок, за да заяви приема ли наследството или се отказва от него. Ако в указания срок наследникът не отговори, той губи правото да приеме наследството.

Comments are closed.

  • Архив