ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНО ИМЕ – ПРЕДПОСТАВКИ И ПРОЦЕДУРА

Името на физическото лице е елемент от гражданското състояние на лицата и според Закона за гражданската регистрация се състои от собствено, бащино и фамилно име. Името на физическите лице е стабилен елемент от гражданскоправния статус на лицата, неговите функции са свързани с индивидуализация, идентификация и отграничаване и именно поради това честата смяна на част от името би довела до объркване в гражданския оборот.
Промяната на името се допуска само при наличието на определени законови предпоставки, като нарочното производство се развива пред компетентен орган – съд, а само по изключение – пред административен орган.
Органът, който е компетентен да разгледа искането за промяна на името е Районния съд по постоянен адрес на молителя. Освен лицето и съда, често в процеса има и други участници – прокурор, представител от съответната общинска администрация, представител от съответната служба по социално подпомагане и др.
Писмената молба е необходимият документ, с който се дава начало на процедурата по промяна на име. Тя изхожда от заинтересованото лице, което трябва да е правоспособно и да притежава процесуална дееспособност. В молбата се съдържат данни за молителя – име, ЕГН, личен и съдебен адрес за призоваване, както и подробно изложени обстоятелства, на които се основава претенцията за промяна на името. Напълно възможно и желателно е молбата да е подготвена с помощта на адвокат, с оглед на прецизното посочване на законовите основания, на които молителят основава претенцията си за промяна на името. Ведно с молбата се прилагат и писмени доказателства, с които молителят разполага, както и имена на свидетели, при желание да се ползват свидетелски показания. В практиката е прието да се прилага и свидетелство за съдимост на молителя, от което съдът да направи преценка дали молителят не цели промяна на името си, защото се свързва с извършени престъпления или с прикриване на користни цели. При заключение, че молбата е редовна, съдът насрочва открито съдебно заседание и призовава участниците в процеса.
За да постанови решение за промяна на име, съдът следва да установи наличието на някое от посочените обстоятелства:
– Осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо име – с оглед всеки един конкретен казус се прави такава преценка, като е възможно името да възпроизвежда или наподобява непристойна, жаргонна или нецензурна дума или дума, която да осмива лицето.
– Важни обстоятелства, които да налагат тази промяна – например съпруга приема след брака фамилното име на съпруга си, но след време решава да върне и моминското си име с „тире”, тъй като именно с него е известна в обществото и в сферата си на дейност.
– Друга хипотеза е желание на молителя да добави псевдоним. Тук отново лицето трябва да обективира желанието си за добавянето на този псевдоним и съдът като един независим субект, с оглед на представените данни в производството, преценя дали е налице основание за такава промяна – т.е. дали наистина популярността на лицето с такъв псевдоним в обществото е факт и това да обуславя неговото добавяне към името.
– Възможна хипотеза за промяна на фамилно име е при развод – когато единият от съпрузите има право да продължи да носи фамилното име на другият, ако той е съгласен. Като цяло особеното при този вид промяна на име е, че процедурата не е отделно производство, а е част от брачния процес пред съответния съд.

Произнасянето на съда става след като се вземат предвид всички събрани по делото доказателства, като произнасянето става с решение по молбата за промяна на име. Със своето решение съдът може да уважи искането за промяна на име и да я допусне; може да уважи частично молбата или да отхвърли молбата и да откаже промяната. Във всички случаи решението не се ползва със сила на присъдено нещо и молителят има право отново да подаде молба за промяна на името.
Що се касае до обжалване на постановеното решение – при отказ да се промени името лицето има право в едноседмичен срок от връчването да обжалва чрез районния съд до съответния въззивен съд. В молбата може да се посочат нови факти и доказателства. Съгласно правилата на ГПК решението на въззивния съд ще подлежи и на касационно обжалване. На практика обаче е доста по-рационално да се подаде нова молба за промяна на името и да се стартира наново процедурата, отколкото да се опитва касационно обжалване.

Comments are closed.

  • Архив