Санкции за работодател, който допуска на работа лице без сключен трудов договор

Една от скорошните промени в Кодекса на труда бе обявена за противоконституционна с Решение 7 на КС от 19 юни 2012 г. по конституционно дело №2/2012 г., а именно – налагането на санкция на работник, който работи без сключен трудов договор. Законодателят предвиждаше при установяването на такъв факт, работникът без договор да се наказва с трикратния размер на личните осигурителни вноски за здравно и социално осигуряване. Според конституционните съдии обаче такава една хипотеза противоречи на чл. 16 от Конституцията, тъй като не защитава и не гарантира труда, а наказва работниците и служителите. Освен това текстът на промяната не е в съответствие и с чл. 48 от Конституцията, защото държавата, вместо да изпълнява конституционното си задължение да полага грижи за осъществяване на правото на труд, налага административно-наказателна отговорност на служителя, който е предоставил работната си сила без да е сключил трудов договор.

От друга страна обаче, все още в Кодекса на труда е предвидена глоба в размер до 15 000 за работодател, който допуска лице без сключен трудов договор да работи или без друг документ от визираните в чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3 и чл. 63, ал. 1 или 2, който трябва да бъде на лице за законосъобразното възникване на трудовото правоотношение.
При извършване на конкретната проверка, компетентните органи от дирекция „Инспекция по труда” имат право да наложат имуществена санкция при липса на сключен трудов договор и то в предвидената писмена форма или при липса на редовно връчено копие от уведомлението по чл. 63, ал. 2 от КТ, а именно – уведомление, заверено от ТД на НАП по повод надлежно сключения и регистриран трудов договор.
В честите хипотези на това нарушение приложение намираше разпоредбата на чл. 415 б.”В” от КТ, касаеща маловажен случай, благодарение на която, при отстраняване на нарушението веднага след установяването му, размерът на санкцията е значително по-нисък. С въвеждането на ал.2 на чл. 415 б.”В” обаче, цитираните по-горе хипотези са изключени от маловажните случаи.

Comments are closed.

  • Архив