СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ

Брак може да сключи всяко лице, навършило осемнадесет съгласно разпоредбите на Семейния кодекс. От правилото има изключение –законът дава право на лице, което е непълнолетно, но е навършило 16 години да встъпи в брак, ако важни причини налагат това. В такива хипотези на длъжностното лице по гражданското състояние следва да се представи разрешение от районния съд по постоянен адрес на непълнолетния кандидат съпруг.
Процедурата стартира с молба до съответния районен съд, като тя изхожда от непълнолетното лице. Към молбата е необходимо да се приложат акт за раждане на молителя, копие от неговия документ за самоличност, както и копие от документ за самоличност на лицето, с което желае да сключи брак.
Съдът изслушва встъпващите в брак, както и родителите, като прави и преценката дали наистина са налице тези важни обстоятелства, които да са основание за интереса на молителя за сключването на този брак. Изразеното от родителите мнение, което може да бъде устно пред съдията или дадено в писмен вид с нотариално заверени подписи, не е задължително за районния съдия.
Разрешението на районния съд води до т.нар. „еманципиране” на непълнолетния – на първо място той може да сключи гражданския брак и родителите няма как да повлияят юридически на този акт и на второ място – от момента на сключване на брака непълнолетният става дееспособен, т.е. има правата на лице, навършило пълнолетие, с единственото изключение че не може да се разпорежда с недвижими имоти без разрешение на районния съдия по постоянен адрес.

Comments are closed.

  • Архив