Живеете сграда без Акт 16?! Все още имате възможност да я узаконите

Интервю на адв.Лина Георгиева, автор: Женя Атанасова, besove.bg

-Все още има много сгради в Бургас, които нямат Акт 16, но в тях живеят хора от години. Каква е процедурата по придобиването му и какво трябва да знаят собствениците на тези имоти?

-Действително значителен е броят на обектите не само на територията на Община Бургас, но и в цялата област, които не са въведени в експлоатация по надлежния ред, макар да съществува забрана за ползването им до довеждането им в експлоатация.

В зависимост от характеристиките, сложността, значимостта и рисковете при експлоатация строежите се делят на шест категории. Строежите от първа до трета категории се въвеждат в експлоатация въз основа на издадено от органите на ДНСК разрешение за ползване, а за тези от четвърта и пета категория се издава удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж. Жилищните и смесени сгради, с ниско застрояване, вилите, сградите и съоръженията за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м. или с капацитет до 100 места за посетители, които са и най – често изгражданите строежи, попадат в пета категория.

Удостоверението за въвеждане в експлоатация се издава от главния архитект на общината въз основа на заявление от правоимащо лице. Към заявлението се прилагат всички актове и протоколи, съставени по време на строителството, документите за собственост, доказателствата за вида и количествата вложени материали, договорите с експлоатационните дружества, заплатена такса.

– Какви са най-срещаните проблеми при подготовката на документите?

-Тъй като често от момента на завършване на строежа до началото на процедурата по въвеждане в експлоатация са минали няколко години липсват съставените актове и протоколи по време на строителството на завършените строежи, и/или доказателствата за вида и качеството на вложените строителни материали.

-В кои части на Бургас има най-много такива сгради?

– Безспорно в централна градска част е най- голям броят на строежите, които не са въведени в експлоатация, като причините са различни: липса на достатъчно ангажираност на възложителите на строежи, увеличаващият се брой на строителните фирми, прекратили или преустановили дейността си, липсата на координация или време на собствениците на строежите или отделни техни части.

-А съществуват ли възможности за узаконяване на изцяло незаконни строежи?

-Да, с последните изменения на Закона за устройство на територията, в сила от 26.11.2012г. се удължи срока, в който може да се узаконят строежи, построени до юли 2003г. без необходимите строителни документи. Собствениците на такива строежи следва да запомнят, че такива заявления за узаконяване може да подадат само до 26.11.2013г. , другото важно обстоятелство е, че тази възможност се отнася само за строежи, които са били допустими или по разпоредбите които са действали по времето, когато са извършени или по действащите разпоредби съгласно ЗУТ.

С последните промени се разшири и обхвата на обектите без строителна документация, които могат да бъдат приети за търпими. Вече са включени и строежите, изградени до 31.03.2001г.

– С какви проблеми се сблъсква Вашата кантора?

– Най – често съдействието ни търсят собственици, които са изградили жилищни или вилни сгради, гаражи и магазини, които желаят да ги продадат, но нямат документи за собственост. Причините са различни: за някои от строежите липсва строителна документация, други са изградени в отклонение на издадените им разрешения за строеж, някои не са въведени в експлоатация, а има и такива с издадени заповеди за спиране на строителството или с издадени заповеди за премахване на незаконни строежи. За всяка една категория от гореизброените лица правните възможности са различни, различни са сроковете за действие, както и изискуемата се документация, което изключва възможността за типизиране на проблемите, а налага необходимостта от индивидуален подход.

Автор: Женя АТАНАСОВА / besove.bg

Comments are closed.

  • Архив