ОТМЯНА НА ТАКСИТЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

Със свое решение от 25 февруари 2013 г. Върховния административен съд прие, че таксите, определени за издаване на личните документи – лични карти, паспорти, както и на други документи, заместващи паспорта на български граждани и на свидетелствата за управление на моторни превозни средства са незаконосъобразни, тъй като при изготвянето на проекта за приемане на Тарифата № 4 с Постановление № 25 от 26.02.2010 г. на МС, не е спазена разпоредбата на чл. 26, ал. 2 ЗНА, което обстоятелство представлява съществено нарушение на административно-производствените правила по издаването на подзаконовия нормативен акт.
Съгласно чл. 26, ал. 2 ЗНА преди внасянето на проект за нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят му – Министерството на вътрешните работи следва да го публикува на интернет страницата на съответната институция с мотивите, съответно доклада. А на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Тъй като процедурата в тази й част не е спазена е постановено и отменителното съдебно решение, което обаче не е окончателно и подлежи на обжалване в 14-дневен срок.

ПРОМЕНИ В ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

С Решение от 05.03.2013 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране промени цените по които „Национална електрическа компания” ЕАД в качеството му на обществен доставчик, продава електрическа енергия на крайните снабдители и електроразпределителните дружества; цените по които „ЧЕЗ Разпределение България” АД пренася електрическа енергия през електроразпределителната мрежа до всички потребители; цените, по които „ЧЕЗ Електро България” АД продава електрическа енергия на битови потребители и предприятия с по-малко от 50 души нает персонал, и с годишен оборот до 19.5 млн.лв; както и цените, които клиентите на „ЧЕЗ Електро България” АД заплащат за всички мрежови услуги, вкл. и добавката за зелена енергия цена за „невъзстановяеми разходи“, както и крайните цени за електрическа енергия на „ЧЕЗ Електро България” АД за битови потребители и предприятия с по-малко от 50 души нает персонал, и сгодишен оборот до 19.5 млн. лв.
Променени в цените има и за клиентите на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД, „ЕРП Златни пясъци” АД, и „ЕСП Златни пясъци”ООД.
Взетото решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок.

  • Архив