ОТМЯНА НА ТАКСИТЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

Със свое решение от 25 февруари 2013 г. Върховния административен съд прие, че таксите, определени за издаване на личните документи – лични карти, паспорти, както и на други документи, заместващи паспорта на български граждани и на свидетелствата за управление на моторни превозни средства са незаконосъобразни, тъй като при изготвянето на проекта за приемане на Тарифата № 4 с Постановление № 25 от 26.02.2010 г. на МС, не е спазена разпоредбата на чл. 26, ал. 2 ЗНА, което обстоятелство представлява съществено нарушение на административно-производствените правила по издаването на подзаконовия нормативен акт.
Съгласно чл. 26, ал. 2 ЗНА преди внасянето на проект за нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят му – Министерството на вътрешните работи следва да го публикува на интернет страницата на съответната институция с мотивите, съответно доклада. А на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Тъй като процедурата в тази й част не е спазена е постановено и отменителното съдебно решение, което обаче не е окончателно и подлежи на обжалване в 14-дневен срок.

Comments are closed.

  • Архив