ПРОМЕНИ В ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

С Решение от 05.03.2013 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране промени цените по които „Национална електрическа компания” ЕАД в качеството му на обществен доставчик, продава електрическа енергия на крайните снабдители и електроразпределителните дружества; цените по които „ЧЕЗ Разпределение България” АД пренася електрическа енергия през електроразпределителната мрежа до всички потребители; цените, по които „ЧЕЗ Електро България” АД продава електрическа енергия на битови потребители и предприятия с по-малко от 50 души нает персонал, и с годишен оборот до 19.5 млн.лв; както и цените, които клиентите на „ЧЕЗ Електро България” АД заплащат за всички мрежови услуги, вкл. и добавката за зелена енергия цена за „невъзстановяеми разходи“, както и крайните цени за електрическа енергия на „ЧЕЗ Електро България” АД за битови потребители и предприятия с по-малко от 50 души нает персонал, и сгодишен оборот до 19.5 млн. лв.
Променени в цените има и за клиентите на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД, „ЕРП Златни пясъци” АД, и „ЕСП Златни пясъци”ООД.
Взетото решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок.

Comments are closed.

  • Архив