ОТПИСВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА

Всяко физическо или юридическо лице, което има задължения към държавата възникнали преди 01.01.2008г. има правото да поиска отписването им, тъй Като за тях е изтеква погасителната давност. Отписването обаче не става автоматично , а с нарочно възражение, което следва да се входира в НАП.
Срокът за отписване на задълженията с изтекла погасителна давност е 01.01.2014г.
Не всички дългове отпреди 1 януари 2008 г. ОБАЧЕ са с изтекла погасителна давност. Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5 годишен давностен срок, който се брои от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение.
Давностният срок може да спира или да се прекъсва. Давностният срок спира, ако е наложена обезпечителна мярка като запор на банкова сметка на длъжника, на трудовото му възнаграждение, възбрана на имота му и пр. С периода на спиране давността се удължава. Давността се прекъсва с издаване на акт за установяване на публично вземане или с предприемането на действие по принудително събиране на дълга. Такива действия може да са например опис на движимо и недвижимо имущество, продажба чрез търг и др. От прекъсването на давността започва да тече нова давност. Независимо от спирането или прекъсването на давността, обаче, с изтичането на 10 годишен давностен срок, се погасяват всички публични задължения, освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено.
След 01.01.2014г. всички публични задължения, които не са отписани, въпреки изтеклата давност, ще станат изискуеми.
Адвокатска кантора „Про асистънс“ може да Ви съдейства не само за да разберете имате ли публични задължения и в какъв размер са същите, но и да Ви съдейства в процедурата по отписването им, както и при определянето кои задължения могат да бъдат отписани и за кои оставате задължени.

Comments are closed.

  • Архив