ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗЯСНЕНИЯ КАСАЕЩИ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАБРАНИТЕ ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ, РЕГЛАМЕНТИРАНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

Законът за здравето забранява тютюнопушенето в закрити и в следните открити обществени места:
1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца;
2. площадките за игра;
3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици;
4. спортните обекти, летните кина и театри – по време на спортни и културни прояви.

Закрито обществено място е закрито помещение или пространство, което е покрито с покрив/навес и има най-малко три плътни стени/страни, без оглед на материала, използван за покрива/навеса, стените/страните, и без оглед на това дали структурата е постоянна или временна.

  • Архив