правото на граждани на ЕС да получават медицинска помощ в друга държава- членка , за сметка на НЗОК.

Съдът на Европейския съюз постанови решение, относно правото на граждани на ЕС да получават медицинска помощ в държава членка , за сметка на НЗОК.
Като граждани на Европейския съюз, ние българите, имаме социални права, който освен на територията на България, могат да намерят приложение и в други държави членки на съюза. Когато нашата държава не може да се справи с проблемите в здравното осигуряване и предоставяне на адекватна медицинска помощ, то нека да потърсим услугите на други здравни заведения в ЕС
Правото на медицинска помощ в ЕС зависи от непрекъснатите здравноосигурителни права на гражданите, придобити в компетентната им държава.
Според решението на ЕС и тълкуването на европейското законодателство, НЗОК няма право да откаже изплащане на разходите, извършени за лечение в държава членка на ЕС, когато въпросното лечение е сред обезщетенията, предвидени от законодателството на държавата членка, на чиято територия пребивава съответното лице.
С този официален акт, ЕС категорично отрече порочната практика на НЗОК в България. Повод за решението е инициативата на румънска гражданка, която обжалва отказът по подадено от нея заявление за получаване на формуляр Е112 за получаване на необходимо лечение в Германия. Така сезираният окръжен съд, прави запитване по СЕС за законосъобразността на постановения отказ. В отговора си той се позовава на, че член 22, параграф 2, втора алинея от Регламент № 1408/71, който предвижда две условия, чието кумулативно наличие води до възникването на задължение за компетентната институция да издаде предварителното разрешение, поискано на основание параграф 1, буква в), подточка i) от същия член. Първото условие изисква въпросното лечение да е сред обезщетенията, предвидени от законодателството на държавата членка, на чиято територия пребивава осигуреното лице. Второто условие предполага лицето, което възнамерява да се подложи на лечение в държава членка, различна от тази, на чиято територия пребивава, да не може да получи такова лечение в рамките на обичайно необходимото време за получаване на въпросното лечение в държавата членка на пребиваване, като се има предвид текущото му здравословно състояние и вероятното развитие на болестта .
Единствено разходите, направени в производството пред Европейския съд за представяне на становища, не подлежат на възстановяване.

Comments are closed.

  • Архив