Съществени промени в ГПК , касаещи правото на касационно обжалване

С изменение на чл.280 от ГПК, публикувано в ДВ, бр.50 от 03.07.2015г., вече не подлежат на касационно обжалване няколко групи решения:
І. Решенията по въззивни дела с цена на иска, както следва
1. до 5000 лв. – за граждански дела,
2. до 20 000 лв. – за търговски дела,
/ изключение правят решенията по искове за собственост и други вещни права върху недвижими имоти и по съединените с тях искове, които имат обуславящо значение за иска за собственост/
ІІ. Решенията по въззивни дела по искове с предмет:
– издръжка, брачни искове, искове по чл. 322, ал. 2 от ГПК, производства по чл. 59, ал. 7, чл. 123, ал. 2, чл. 126, ал. 2, чл. 127, ал. 2, чл. 127а, чл. 128 и чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс,
– искове по чл. 11, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и по чл. 13, ал. 2 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, производства за разпределяне ползването на съсобствен имот
– по чл. 32, ал. 2 от Закона за собствеността,
– искове по чл. 40 от Закона за управление на етажната собственост,
– молби за промяна на име по чл. 19, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и
– искове по чл. 17, ал. 1 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове;
ІІІ. Решенията по въззивни дела по трудови спорове, както следва:
1. Трудови спорове, с изключение на решенията по исковете по чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Кодекса на труда
2. По искове за трудово възнаграждение и обезщетения по трудово правоотношение с цена на иска над 5000 лв.

Comments are closed.

  • Архив