СПОГОДБА между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество

Спогодбата се прилага за данъци върху доходите и печалбите от прехвърляне на имущество, налагани от едната договаряща държава, от нейни политически подразделения или органи на местната власт, независимо от начина, по който се събират.
За данъци върху доходите и печалбите от прехвърляне на имущество се считат всички данъци, наложени върху общия доход или върху елементи от дохода, включително и данъците върху приходите от прехвърлянето на движимо и недвижимо имущество.
Съществуващите данъци, спрямо които се прилага Спогодбата, са:
в България: данъкът върху дохода на физическите лица и корпоративният подоходен данък;
а в Обединеното кралство: данъкът върху дохода; данъкът върху корпорациите; и данъкът върху печалби от прехвърляне на имущество;
Спогодбата се прилага и за всички идентични или подобни по същество данъци, които се налагат след датата на подписване на Спогодбата, в допълнение или вместо съществуващите данъци. Компетентните органи на договарящите държави взаимно се уведомяват за всякакви значими промени, извършени в техните данъчни законодателства.
Спогодбата урежда доходите от недвижимо имущество, печалби от стопанска дейност, международен транспорт, свързани предприятия, дивиденти, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, печалби от прехвърляне на имущество, доходи от трудови възнаграждения, директорски възнаграждения, пенсии, художествени изпълнители и спортисти, държавна служба и други доходи.
Създават се механизами за съдействие при събиране на данъци. Договарящите държави взаимно си предоставят съдействие при събиране на публични вземания.
Терминът „публично вземане“, използван в този член, означава сума, дължима във връзка с данъци от всякакъв вид и описание, наложени от страна на договарящите държави, техни политически подразделения или органи на местна власт, доколкото предвиденото данъчно облагане не противоречи на тази Спогодба или на всяко друго споразумение, по което договарящите държави са страни, както и лихви, административни санкции и разходи за събирането или обезпечаването, свързани с тази сума.
Когато публично вземане на едната договаряща държава подлежи на принудително изпълнение съгласно законите на тази държава и се дължи от лице, което според законите на тази държава към този момент не може да осуети неговото събиране, това публично вземане по молба на компетентния орган на тази държава се приема за целите на събирането от компетентния орган на другата договаряща държава. Това публично вземане се събира от тази друга държава в съответствие с разпоредбите на нейните закони, приложими към принудителното изпълнение и събирането на нейните собствени данъци, както, ако публичното вземане беше публично вземане на тази друга държава.
Когато публично вземане на едната договаряща държава е вземане, по отношение на което тази държава може да предприеме обезпечителни мерки съгласно своето законодателство, за да осигури неговото събиране, това публично вземане по молба на компетентния орган на тази държава се приема за целите на предприемане на действия по обезпечаването от компетентния орган на другата договаряща държава. Тази друга държава предприема обезпечителни мерки по отношение на това публично вземане в съответствие с разпоредбите на своето законодателство както, ако публичното вземане беше публично вземане на тази друга държава, дори ако към момента на прилагането на такива мерки публичното вземане не подлежи на принудително изпълнение в първата посочена държава или се дължи от лице, което има правото да осуети неговото събиране.

Comments are closed.

  • Архив