Иск за обезщетение за претърпени неимуществени вреди – болки и страдания от смъртта на лице, чиито роднини считат смърта му за резултат на неправилно лечение

Състав на Пловдивския районен съд прие, че при при постановяване на решението си следва да се прилага чл.79 от 3акона за здравето /ЗЗ/, според който медицинската помощ в Република България се осъществява чрез прилагане на утвърдени от медицинската наука и практика методи и технологии а текстът на чл.80 ЗЗ предвижда, че качеството на медицинската помощ се основава на медицински стандарти, утвърдени по реда на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и Правилата за добра медицинска практика, приети и утвърдени по реда на чл. 5, т. 4 от Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина. Установените основни принципи на правото на медицинска помощ в чл. 81, ал.2 ЗЗ са своевременност, достатъчност и качество на медицинска помощ. Посочените разпоредби налагат извода, че противоправно е всяко поведение на лекар, което се намира в противоречие с утвърдените от медицинската наука и практика методи и технологии, с медицинските стандарти, утвърдени по реда на чл.6, ал.1 ЗЛЗ и Правилата за добра медицинска практика, приети и утвърдени по реда на чл. 5, т.4 от ЗСОЛЛДМ, с основните принципи на правото на медицинска помощ.
Т.е за да се уважи който и да е иск следва ищците да докажат наличието на точно определено поведение /действие или бездействие/, нарушаващо правния порядък по конкретен начин. Ищците трябва да установят този елемент от фактическия състав на чл. 45 ЗЗД при условията на пълно и главно доказване, което означава да създадат у съда сигурно убеждение в съществуването му, като всяко съмнение по този въпрос е за тяхна сметка, тъй като те носят доказателствената тежест, респ. неблагоприятните й последици.

Comments are closed.

  • Архив