НАКАЗАТЕЛНАТА И ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО НОСЯТ СЧЕТОВОДИТЕЛЕИТЕ В СВЕТЛИНАТА НА НОВИТЕ ДАНЪЧНИ ПРОВЕРКИ И РЕВИЗИИ

Съгласно тълкувателно решение от 2016г. , което придоби особена актуалност в светлината на множеството текущи данъчни проверки и ревизии, субект на престъпленията против финасовата, данъчната и осигурителната система може да бъдат и пълномощникът, представителят, счетоводителят или друго лице, различно от управляващия и представляващия търговското дружество – данъчно задължено лице. Представителната власт, възникнала по силата на закона или въз основа на упълномощаване, не е единственият критерий. От решаващо значение е дали лицето фактически осъществява дейност и функции на данъчно задълженото лице. Това е така защото правните норми по чл. 255, чл. 255а и чл. 256 от НК, респ. чл. 255 – 257 от НК , които уреждат съставите касаещи избягване установяването или плащането на данъчни задължения в големи размери ( над 3000,00 лв.) , на осигурителни или здравни задължения, използването на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ с цел получаване от държавния бюджет не неследваща се парична сума в големи размери вкл. и при даването възможност на друго лице да получи такава сума, както и в хипотезите на избягване установяването или плащането на данъчни задължения в големи размери чрез преобразуването на търговско дружество или друго юридическо лице, чрез извършване на сделка с търговско предприятие или чрез извършване на сделка със свързани лица по смисъла на ДОПК, не посочват изрично особено качество на субекта на престъплението. Кръгът на наказателно отговорните лица, които могат да бъдат техен субект, се определя от специфичния характер на обективните признаци, предвидени в различните състави на престъпленията. Примерно изпълнителното деяние на престъплението по чл. 255, ал. 1 от НК (касаещи избягване установяването или плащането на данъчни задължения в големи размери) може да бъде осъществено чрез действие или бездействие. По естеството си те се отнасят до дейността и функциите, предписани на данъчно задължените лица във връзка с декларирането и воденето на счетоводство, които предшестват или съпътстват основното задължение за плащане на дължимия данък. Едноличният търговец и търговското дружество – юридическо лице, са част от данъчните субекти и данъчно задължените лица съобразно материалноправните норми на данъчното законодателство. Следователно физическото лице, надлежно вписано в качеството му на едноличен търговец, което лично осъществява търговската дейност или чрез вписан представител по закон, както и физическото лице, което управлява и представлява търговското дружество според отбелязаното в търговския регистър, са възможни субекти на описаното по – горе престъпление. Законът позволява на търговеца да използва и други лица, които да осъществяват действията, регулирани от данъчното законодателство (пълномощник, търговски представител, счетоводител или друго лице). Такова физическо лице също е възможно да бъде субект на престъплението, когато осъществява фактическото изпълнение на задълженията на търговеца, възложени му от съответния данъчен закон. Същата логика се следва и с оглед на субекта на другите описани по – горе престъпления.
С цел доказване на действително възложените на счетоводителите или счетоводните къщи дейности и вменени задължения, ние ви препоръчваме да имате изрични договори с дружествата – възложители, в същите следва подробно да опишете начина и вида счетоводни документи, които ще получавате и обработвате, вкл. и обстоятелството дали ще ползвате собствен или принадлежащ на дружеството ел. подпис. Следва да осигурите доказателства кога и каква документи сте получили и от кого . Декларация за истинноста им и за отговорността на управителя за това обстоятелства е от особена значимост. Ако имате съмнения или неяснотикакво следва да е съдържанието на договорите и съпътстващите документи, ние от Про асистънс може да Ви окажем съдействие.
Напомняме и че, наказателна отговорност е предвидена не само за самоосигуряващите се счетоводители, но и за тези изпълняващи трудови функции.

Comments are closed.

  • Архив