Правата ни като пътници

Като пътници в градския и междуградския транспорт – било то трамваи, тролеи, автобуси или таксита, когато става въпрос за обществен транспорт, ние имаме не само задължения – да заплатим билета си, да спазваме правила и ограничения, наложени от превозвача, да спазваме определено поведение при пътуване, но имаме и права.

Освен правото на превоз на определено разстояние срещу определена цена, ние имаме и още едно право – право на обезщетение при злополука.

И това е така защото, съгласно Кодекса за застраховането, превозвачите са длъжни да сключат и поддържат задължителна застраховка “Злополука” на пътниците, като минималното покритие за всеки един пътник е 20 000 лева.

Какво е злополука?

Това е всяко „непредвидено, случайно и внезапно събитие с външен за Застрахования произход, настъпило през срока на застрахователното покритие и против неговата воля, което причинява на застрахования пътник телесно увреждане (открито или вътрешно нараняване, счупване или спукване на кост, изкълчване на става, скъсване или разтягане на сухожилие или мускул, обгаряне или измръзване на телесна повърхност, отравяне, задушаване или удавяне).“

За какъв период важи застраховката ни?

Важно е да се знае, че застраховката на пътника важи от момента на качването на съответното превозно средство, през времето на пътуването и до времето на слизането на пътника, включително и ако напускането на превозното средство в движение е предизвикано от непосредствена опасност за живота или здравето на пътника.

Качването и слизането на пътниците по време на движение на превозното средство, когато няма опасност за живота или здравето на пътника или извън определените за тази цел места прекратява действието на застраховката.

Ето защо когато при междуградски превози шофьорът на автобуса откаже да спре на място, което не е определено като спирка, той пази и вас.

Какво не бива да забравяме?

За да имаме право на обезщетение, винаги трябва да имаме редовен билет! Билетът доказва, че ние сме изпълнили нашето задължение по договора и сме заплатили цената на пътуването си. Като изрядна страна ще имаме право да се ползваме от застраховката.

Как се процедира при настъпване на злополука?

При настъпване на застрахователно събитие превозвачът е длъжен да уведоми застрахователя. Ако не го направи обаче няма пречка уведомяването да бъде извършено от пострадалият пътник или негови близки.

Превозвачът е задължен да състави акт за злополука на пострадалия пътник с подробно описание на случая. Препис или фотокопие от този акт се представя на застрахователя в 10-дневен срок от настъпването на злополуката. акт за злополука може да не се съставя, ако тя е отразена в акт на компетентен орган по контрола на съответния вид транспорт. В този случай превозвачът снабдява пострадалия пътник със заверено копие от документа по предходното изречение.

Застрахователят е длъжен да приеме и регистрира всяко уведомление за настъпило застрахователно събитие, както и всички документи, удостоверяващи основанието на претенцията и размера на вредата.

За изплащане на застрахователната сума или на съответна част от нея на застрахователя се представят следните документи:

1. Писмено искане с описания на обстоятелствата, при която е настъпила злополуката;
2. Билет, карта или друг документ в оригинал, доказващ, че пострадалият е бил пътник;
3. Акт за злополука или друг акт, удостоверяващ събитие, издаден от съответния компетентен орган.
4. Ако в следствие на злополуката е налице смърт на пътник, то неговите наследници следва да приготвят и копие от акта за смърт и удостоверение за наследници в оригинал
5. Необходими доказателства, които удостоверяват степента и вида на увреждането са и болнични листове, протоколи на ЛКК и други документи.

Comments are closed.

  • Архив