Можем ли да променим името си и каква е процедурата?

Обикновено изборът на име е едно от най-важните неща за бъдещите родители – много са възможностите и вариантите за избор – да се спазят традициите, да се кръсти на светец, да се кръсти на баба/дядо, да се избере модерно име на популярен герой от сериал или да се кръсти по начин, който е уникален и неповторим. Поради свободата на определяне на име се срещат и варианти, които са необмислени и понякога дори смешни. И тогава идва въпросът – допустимо ли е да бъде сменено името и какви са условията за това.
И тук идва на помощ Закона за гражданската регистрация, който изрична урежда случаите и условията, при които може да се допусне промяна на името.
Случаите, в които съгласно този закон е възможно да бъде сменено името са следните:
1. При пълно/непълно осиновяване на дете
2. Прекратяване на осиновяването по съдебен ред
3. При получаване на българско гражданство и т.н.
4. При сключване на брак или развод
Последният случай не е предвиден в Закона за гражданската регистрация, но следва от логиката на закона и както и в предходните случаи със смяна на името се цели да се демонстрира принадлежност/ или прекратяването й при смяна на фамилното име при развод/ към едно семейство, род или родина -както е при смяната на името на чужденец, получил българско гражданство, който добавя наставката –ов и –ев на своите имена/
Законодателят е предвидил възможност да се смени и всяко едно от имената на едно лице – било то собствено, бащино или фамилно и когато името на лицето е:
– осмиващо
– опозоряващо,
– обществено неприемливо,
– когато важни обстоятелства налагат това.
И докато в първите 3 хипотези наличието на твърдяното основание е лесно установимо и доказуемо, то наличието на важни обстоятелства, които налагат промяна на име, могат да са от най-различно естество и винаги подлежат на доказване и установяване пред съда.
Затова в молбата до съда е необходимо да се посочи конкретните обстоятелства и факти, които представляват важни обстоятелства във всеки един случай, а в хода на делото може да бъдат използвани всякакви писмени доказателства, от които се извеждат твърдените факти, а така също и свидетелски показания.
Производството е охранително /безспорно/ и започва по молба на заинтересуваното лице или по молба на негов законен представител, ако лицето е малолетно.

Comments are closed.

  • Архив