Правата ни като пътници

Като пътници в градския и междуградския транспорт – било то трамваи, тролеи, автобуси или таксита, когато става въпрос за обществен транспорт, ние имаме не само задължения – да заплатим билета си, да спазваме правила и ограничения, наложени от превозвача, да спазваме определено поведение при пътуване, но имаме и права.

Освен правото на превоз на определено разстояние срещу определена цена, ние имаме и още едно право – право на обезщетение при злополука.

И това е така защото, съгласно Кодекса за застраховането, превозвачите са длъжни да сключат и поддържат задължителна застраховка “Злополука” на пътниците, като минималното покритие за всеки един пътник е 20 000 лева.

НАКАЗАТЕЛНАТА И ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО НОСЯТ СЧЕТОВОДИТЕЛЕИТЕ В СВЕТЛИНАТА НА НОВИТЕ ДАНЪЧНИ ПРОВЕРКИ И РЕВИЗИИ

Съгласно тълкувателно решение от 2016г. , което придоби особена актуалност в светлината на множеството текущи данъчни проверки и ревизии, субект на престъпленията против финасовата, данъчната и осигурителната система може да бъдат и пълномощникът, представителят, счетоводителят или друго лице, различно от управляващия и представляващия търговското дружество – данъчно задължено лице. Представителната власт, възникнала по силата на закона или въз основа на упълномощаване, не е единственият критерий. От решаващо значение е дали лицето фактически осъществява дейност и функции на данъчно задълженото лице. Това е така защото правните норми по чл. 255, чл. 255а и чл. 256 от НК, респ. чл. 255 – 257 от НК , които уреждат съставите касаещи избягване установяването или плащането на данъчни задължения в големи размери ( над 3000,00 лв.) , на осигурителни или здравни задължения, използването на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ с цел получаване от държавния бюджет не неследваща се парична сума в големи размери вкл. и при даването възможност на друго лице да получи такава сума, както и в хипотезите на избягване установяването или плащането на данъчни задължения в големи размери чрез преобразуването на търговско дружество или друго юридическо лице, чрез извършване на сделка с търговско предприятие или чрез извършване на сделка със свързани лица по смисъла на ДОПК, не посочват изрично особено качество на субекта на престъплението. Кръгът на наказателно отговорните лица, които могат да бъдат техен субект, се определя от специфичния характер на обективните признаци, предвидени в различните състави на престъпленията. Примерно изпълнителното деяние на престъплението по чл. 255, ал. 1 от НК (касаещи избягване установяването или плащането на данъчни задължения в големи размери) може да бъде осъществено чрез действие или бездействие. По естеството си те се отнасят до дейността и функциите, предписани на данъчно задължените лица във връзка с декларирането и воденето на счетоводство, които предшестват или съпътстват основното задължение за плащане на дължимия данък. Едноличният търговец и търговското дружество – юридическо лице, са част от данъчните субекти и данъчно задължените лица съобразно материалноправните норми на данъчното законодателство. Следователно физическото лице, надлежно вписано в качеството му на едноличен търговец, което лично осъществява търговската дейност или чрез вписан представител по закон, както и физическото лице, което управлява и представлява търговското дружество според отбелязаното в търговския регистър, са възможни субекти на описаното по – горе престъпление. Законът позволява на търговеца да използва и други лица, които да осъществяват действията, регулирани от данъчното законодателство (пълномощник, търговски представител, счетоводител или друго лице). Такова физическо лице също е възможно да бъде субект на престъплението, когато осъществява фактическото изпълнение на задълженията на търговеца, възложени му от съответния данъчен закон. Същата логика се следва и с оглед на субекта на другите описани по – горе престъпления.
С цел доказване на действително възложените на счетоводителите или счетоводните къщи дейности и вменени задължения, ние ви препоръчваме да имате изрични договори с дружествата – възложители, в същите следва подробно да опишете начина и вида счетоводни документи, които ще получавате и обработвате, вкл. и обстоятелството дали ще ползвате собствен или принадлежащ на дружеството ел. подпис. Следва да осигурите доказателства кога и каква документи сте получили и от кого . Декларация за истинноста им и за отговорността на управителя за това обстоятелства е от особена значимост. Ако имате съмнения или неяснотикакво следва да е съдържанието на договорите и съпътстващите документи, ние от Про асистънс може да Ви окажем съдействие.
Напомняме и че, наказателна отговорност е предвидена не само за самоосигуряващите се счетоводители, но и за тези изпълняващи трудови функции.

Нов ред за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози

На 28 септември ще влезе в сила нова наредба, която ще уреди реда, по който се установява употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от водачите на моторни превозни средства (МПС), трамваи и самоходни машини. Тази наредба ще отмени изцяло Наредба № 30 от 2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства, която действа към настоящия момент.
Така установеният нов ред може да се прилага и по отношение на участниците в пътнотранспортни произшествия, които не са сред гореизброените водачи .
Употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози ще се установява чрез използване на технически средства и медицински изследвания. Техническите средства включват и тестове за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози. За целите на медицинските изследвания се извършват и химически и химико-токсикологични лабораторни изследвания.
При извършване на проверка за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози проверяваното лице е длъжно да изпълнява точно дадените му от контролните органи по Закона за движението по пътищата разпореждания и указания, неизпълнението на задължението, с което се възпрепятства извършването на проверката, се приема за отказ на лицето да му бъде извършена такава.
При извършване на проверка на място от контролните органи употребата на алкохол се установява с техническо средство, а употребата на наркотични вещества или техни аналози – с тест. Установяването на употребата на алкохол ще се извършва с доказателствен анализатор, показващ концентрацията на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух и отчитащ съдържанието на алкохол в горните дихателни пътища (доказателствен анализатор), или с химическо лабораторно изследване, а на употребата на наркотични вещества или техни аналози – с химико-токсикологично лабораторно изследване, когато: лицето откаже извършване на проверка с техническо средство или тест; лицето не приема показанията на техническото средство или теста; извършената проба с техническо средство или тест е некачествена или невалидна и когато физическото състояние на лицето не позволява извършване на проверка с техническо средство или тест.
В случаите, когато контролните органи задължително посещават на място пътнотранспортно произшествие, се извършва проверка за употребата на алкохол с техническо средство на водачите на МПС, а при необходимост – и на останалите участници в произшествието. При необходимост на водачите на МПС се извършва проверка с тест или те се изпращат за медицинско изследване за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози.
При невъзможност да се извърши проверка с техническо средство или тест на място от категориите, гореописани лица ще се вземат проби от медицински специалист в лечебното заведение, в което са транспортирани за оказване на медицинска помощ или са настанени за лечение.
При съставянето на акт за установяване на административно нарушение за установена с техническо средство концентрация на алкохол над 0,5 на хиляда и при попълването на протокола за установяване на наркотични вещества или техни аналози контролният орган попълва и талон за изследване в три екземпляра, като първият се предоставя на водача, вторият се прилага към акта, съответно протокола, а третият остава за отчет.
В акта за установяване на административно нарушение и в протокола за установяване на наркотични вещества или техни аналози контролният орган вписва часа и начина на извършване на проверката, вида, модела, фабричния номер и показанията на техническото средство или резултата от теста и номера на талона за изследване. Показанията на техническото средство се вписват в акта за установяване на административното нарушение и в талона за изследване до втория знак след десетичната запетая включително.
Лицето следва собственоръчно да вписва в талона за изследване дали приема показанията на техническото средство, или теста. Установяване с доказателствен анализатор, медицинско и химическо или химико-токсикологично лабораторно изследване не се извършва, когато лицето приема показанията на техническото средство, а на лицето не се връчва екземпляр от талона за изследване. В случай че не приема показанията на техническото средство за установяване употребата на алкохол, лицето избира дали установяването да се извърши с доказателствен анализатор, или с медицинско и химическо или химико-токсикологично лабораторно изследване. При отказ на лицето да избере един от двата начина на установяване се приемат отчетените показания от техническото средство.
Контролният орган връчва на лицето срещу подпис талона за изследване, като вписва мястото, където да се извърши установяването и срока на явяването – до 45 минути, когато нарушението е извършено на територията на населеното място, в което се намира мястото за установяване с доказателствен анализатор или за извършване на медицинско изследване и за вземането на кръв и урина за химическо или химико-токсикологично лабораторно изследване, и до 120 минути – в останалите случаи. Крайният срок за явяване на лицето се определя от контролния орган в зависимост от отдалечеността на мястото за извършване на установяване с доказателствен анализатор или на медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо или химико-токсикологично лабораторно изследване и възможността за ползване на обществен или друг превоз за отиване до него.Отказът на лицето да попълни, подпише или да получи талона за изследване се установява с подписа на един свидетел. При отказ на лицето да получи талона за изследване, при неявяване в определения срок на посоченото място или при отказ за изследване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози се установява въз основа на показанията на техническото средство или теста.

  • Архив