КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

Екипът от опитни юристи на “Про Асистънс” ООД, предоставя на своите клиенти /емитенти на ценни книжа, инвестиционни посредници, инвестиционни и управляващи дружества/ съдействие във всички важни области на капиталовите и паричните пазари. Ние разбираме, че в съвременната глобална бизнес среда възможността за структуриране на модерни и ефективни решения за финансиране е от изключително важно значение, което същевременно може да изправи компаниите на пазара пред трудни и сложни за решаване задачи.

Областите ни на правноконсултантска дейност в сферата на капиталовите пазари са:

• Регулирани пазари на финансови инструменти, фондови борси;

• Регулаторни и надзорни режими и изисквания, изисквания за разкриване на информация;

  • Архив