ТРУДОВО ПРАВО

  Нашите услуги в трудовото законодателство включват правна помощ в следните области:
  • Трудови договори
  • Прекратяване на заетост (включително съкращения)
  • правата и задълженията след прекратяване на трудови договори
  • Работа и разрешения за пребиваване
  • Синдикати и работнически  съвети
  • Вариант / акции схеми
  • Дискриминация
  • Здравословни и безопасни условия
  • Пенсионни схеми и социалното осигуряване
  • Изготвяне на проекти за трудови договори
  • Консултации при преобразувания на предприятия
  • Съобразяване на дейността на корпоративния работодател с изискванията на българското трудово законодателство
  • Осигурително-правни консултации
  Ние предлагаме правна помощ в сектора на недвижимите имоти на:
  • Проблеми на обществената и частната собственост
  • Разрешенията за проучване и концесии
  • Право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти
  • Липса на тежести, включително ипотеки, залози върху движими вещи на дружеството
  • Правата на трети страни, включително реституционни претенции
  • Прехвърляне на имота
  • Договори за наем, лизингови договори, включително финансов лизинг и споразумения за покупко-продажба

   • Архив