Начало

Нови условия при нотариалното изповядване на възмездни сделки.

С последното изменение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност влязло в сила на 1 юли 2011 г. се въведе допълнително изискване за извършването на възмездни сделки, с който се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права върху недвижими имоти. Плащанията по тези сделки в размер по-голям от 10 000 лв. се извършва вече по специална банкова сметка на нотариуса или по банкова сметка в избрана от страните банка. Въведе се и задължение участниците в нотариалното производство да декларират в нотариалния акт, че сумата, посочена в него, е действителното уговорено плащане по сделката.

 

Промени в Закона за чужденците в Република България

С последните промени от 28.01.2011г. в Закона за чужденците в Република България отпадна т. 11 на чл. 24, който даваше възможност да се кандидатства за продължително пребиваване в Република България на чужденци, извършили пряка инвестиция в страната.
За възможностите да получите виза тип Д, кoято би ви дала право на продължително пребиваване до 1година или за продължаване на вече получено пребиваване, моля свържете се с нашия екип на посочените контакти.

 

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕЗ 2011г.

Европейската комисия одобри схемата за държавна помощ  по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане, която дава право на производителите да се възползват от данъчната привилегия и за 2010г.
Данъчното облекчение има за цел да насърчи инвестициите в нови сгради и нова земеделска техника при производството на непреработена растителна и животинска продукция. Земеделските производители могат да не внасят в бюджета до 60% от дължимия корпоративен данък за данъчната им печалба от дейността по производство на непреработена растителна и животинска продукция. За целта е необходимо лицата да инвестират преотстъпения в посочените активи корпоративен данък до края на годината, следваща годината, за която налогът е преотстъпен. Сградите и техниката трябва да се придобият при пазарни условия, а максималният размер на преотстъпения данък не трябва да превишава 50 на сто от стойността на придобитите активи.
За да се възползват от помощта, земеделските производители трябва да продължат да осъществяват дейността си за период от още поне три години след годината на преотстъпване.
Получатели на държавната помощ могат да бъдат регистрирани земеделски производители, които са юридически лица и еднолични търговци. Бенефициенти не могат да бъдат данъчно задължени лица – регистрирани земеделски производители, които имат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, задължения за санкции, както и дължими лихви, свързани с невнасянето в срок на посочените задължения. От облекчението не могат да се възползват и данъчно задължени лица, които са предприятия в затруднение, ликвидация или са получили други помощи.

Comments are closed.

  • Архив