ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

Екипът на “Про Асистънс” ООД, подпомага и консултира клиентите си по следните облигационноправни въпроси:

• Изготвяне на проекти за договори и едностранни сделки, съобразени с изискванията, произтичащи от спецификите в дейността на корпоративния клиент

• Представяне на правни становища относно изпълнението на договори

• Правни схеми за поемане на задължения

• Правни схеми за прехвърляне на права

• Обезпечения – ипотеки, залози и др.

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

“Про Асистънс” ООД, разви стабилна юридическа практика във връзка с обществените поръчки. Сферата на обществените поръчки е една от най-интензивно развиващите сфери в икономическата система и това е основната причина за пълната хармонизация на националните правни норми с релевантните за обществените поръчки разпоредби на европейското законодателство. Нашите юристи предоставят професионални правни съвети на участниците в процедурите по възлагане на обществени поръчки. Адв. Лина Георгиева е външен експерт при Агенцията по обществени поръчки.

Правните ни услуги в тази област включват:

• Анализиране на необходимостта от прилагане на правните норми за обществените поръчки спрямо определена сделка;

ГРАЖДАНСКО ПРАВО  • Правни консултации по гражданско-правни въпроси
  • Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на гражданско-правни дела
  • Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство
  • Абонаментно правно обслужване на търговски дружества
  • Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус
  • Изготвяне на договори
  • Регистрация, преобразуване и прекратяване на кооперации, граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел
  • Архив