ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

“Про Асистънс” ООД, разви стабилна юридическа практика във връзка с обществените поръчки. Сферата на обществените поръчки е една от най-интензивно развиващите сфери в икономическата система и това е основната причина за пълната хармонизация на националните правни норми с релевантните за обществените поръчки разпоредби на европейското законодателство. Нашите юристи предоставят професионални правни съвети на участниците в процедурите по възлагане на обществени поръчки. Адв. Лина Георгиева е външен експерт при Агенцията по обществени поръчки.

Правните ни услуги в тази област включват:

• Анализиране на необходимостта от прилагане на правните норми за обществените поръчки спрямо определена сделка;

КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

Екипът от опитни юристи на “Про Асистънс” ООД, предоставя на своите клиенти /емитенти на ценни книжа, инвестиционни посредници, инвестиционни и управляващи дружества/ съдействие във всички важни области на капиталовите и паричните пазари. Ние разбираме, че в съвременната глобална бизнес среда възможността за структуриране на модерни и ефективни решения за финансиране е от изключително важно значение, което същевременно може да изправи компаниите на пазара пред трудни и сложни за решаване задачи.

Областите ни на правноконсултантска дейност в сферата на капиталовите пазари са:

• Регулирани пазари на финансови инструменти, фондови борси;

• Регулаторни и надзорни режими и изисквания, изисквания за разкриване на информация;

  • Архив