Нови изисквания за издаване на визи

С новоприетата Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим се отменят визите за транзитно преминаване, означени като виза вид „В”. Определят се категориите лица, който се освобождават от изискването да притежават виза за летищен транзит, подробно описани в чл.6 (5). Въведени са изменения и във връзка с визата за транзитно преминаване, като отпада срокът за валидност до 12 месеца. Съобразно шенгенското законодателство се налагат и промени в компетентните органи, обработващи заявления за визи и издаване на визи (глава 3, раздел I) – изчерпателно посочени в чл. 10. В чл. 12(2) се определя двуседмичен срок от датата на поискването на заявлението за издаване на виза.

  • Архив