ТЪРГОВСКО ПРАВО

  • Правни консултации по гражданско-правни въпроси
  • Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на гражданско-правни дела
  • Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство
  • Абонаментно правно обслужване на търговски дружества
  • Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус
  • Изготвяне на договори
  • Регистрация, преобразуване и прекратяване на кооперации, граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел
  • Архив